7 รอบพระนักษัตร

“ศิลปะสะท้อนความรุ่งโรจน์ของชาติ” และเป็นดัชนีชี้วัดถึงความเจริญทางจิตใจอย่างแท้จริง… ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางรูปธรรมอื่นๆ ของสังคมไทย
กลุ่มทิสโก้ ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำที่มีผลงานพัฒนาทั้งธุรกิจการเงิน และสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนศิลปะร่วมสมัยของไทย มาตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ

เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กลุ่มทิสโก้ จึงได้จัดพิธีเปิด “โครงการศิลปบรรณาการจากทิสโก้ ๗ รอบ พระนักษัตร” อันเป็นการแสดงนิทรรศการ ผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

โดยได้นำสัญลักษณ์รูปกระต่าย ปีพระนักษัตร ไปรังสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีนามอันเป็นมงคล น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นศิลปบรรณาการจากทิสโก้ โดยได้จัดแสดงในระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2554

ทานบารมี

ผลงานจิตรกรรมของ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ หนึ่งในศิลปินเอกที่ร่วมสร้างสรรค์ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ กล่าวว่า “ผลงาน ‘ทานบารมี’ เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงออกด้วยรูปแบบที่เป็นไทย แต่เป็นสากลที่เนื้อหา โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ 84 กลางกลีบบัวบานเป็น 84 พรรษาที่ห่อหุ้มด้วยพุทธิปัญญามาตลอด ภาพกระต่ายโพธิสัตว์ “กษัตริย์เกษตร” ประทับนั่งบนเมล็ดข้าวแห่งทานบารมี อันเป็นบารมีอันสูงสุดของมหาบุรุษ”

๗ รอบพระนักษัตร

สมศักดิ์ คงนะภักดี ประติมากรเจ้าของผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่หน้าอาคารทิสโก้ กล่าวว่า “งานศิลปะที่ได้รังสรรค์ขึ้นครั้งนี้ การใช้รูปทรงกระต่าย 7 ตัววิ่งเวียนอยู่ในวงกลมอย่างร่าเริงแข็งแรง เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงพระชนมายุครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งส่วนตัวพยายามใช้ความรู้ทางด้านศิลปกรรมการออกแบบ เข้ามาเป็นตัวนำเรื่อง เชื่อมโยงกับงานให้มีความเคลื่อนไหว มีเอกภาพ กลมกลืน เปรียบดังคำถวายพระพรให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสู่รอบที่ 8 ด้วยพระพลานามัยแข็งแรงตลอดกาลนาน”