Unity

คำว่า โอกาส เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้ให้เข้าหากัน เพราะโอกาสทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปสู่สิ่งดีงาม เกิดความรัก ความเมตตา ความเกื้อกูลที่ส่งเสริมสนับสนุนกันและกันของคนในสังคม สำหรับผม การมอบโอกาส และการได้รับโอกาส จึงเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมและต้องการแสดงออกมาในผลงานปติมากรรม UNITY สื่อความหมายถึงคุณค่าของการให้และการรับ โดยใช้สัญลักษณ์ของการจับมือประสานกันจากคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่หมุนเวียน ไม่มีที่สิ้นสุด

ผมมีความเชื่อว่า โอกาส จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต มั่นคงและสวยงามตลอดไป

Unity : สมศักดิ์ คงนะภักดี

ประติมากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันศึกษาศิลปะประเทศฝรั่งเศลมีผลงานขนาดใหญ่ติดตั้งสภาพแวดล้อมจริงมาแล้วมากมาย เช่น ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ติดตั้งหน้าอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์