หลากหลายสี สอดสานคานรับ พลันบังเกิด “พลังของแผ่นดิน”