Enso Movement

Enso คือรูปวงกลมที่เขียนขึ้น โดยการลากเส้นอย่างแน่วแน่ฉับพลันเพียงครั้งเดียว เพื่อการฝึกสมาธิจิตในนิกายเซ็น รูปวงกลมเป็นรูปทรงที่เรียบง่าย สมบูรณ์ ครอบคลุมความหมายของความว่าง ความไม่สิ้นสุด เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้แจ้ง พลัง และจักรวาล ดุจเดียวกับตราสัญลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ ที่สื่อถึงความเคลื่อนไหว การสร้างโอกาส ความก้าวหน้า และความสำเร็จ ซึ่งได้จุดประกายความบันดาลใจให้กับผมในการเขียนภาพ Enso Movement

Enso Movement : สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

ได้รับการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติท่านล่าสุด จากการสร้างงานศิลปกรรมที่สะท้อนความเป็น Colorist Artist ผู้ช้ำชองที่สุดคนหนึ่งสร้างปรากฎการณ์ใหม่ได้เสมอในศิลปะ