2001-08

2001-08 : สมยศ หาญอานันทสุข

ผู้ใช้ชีวิตศิลปินในมาตรฐานของประเทศเยอรมันนีจนเป็นที่ยอมรับเป็นเวลาหลายสิบปี แสดงผลงานที่สร้างชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง