“ศิลปะสะท้อนความรุ่งโรจน์ของชาติ”

ทิสโก้ ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความรุ่งเรืองของสังคมผ่านศิลปะสะสม

“ทิสโก้” ก่อตั้งขึ้น มีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2512 มีสำนักงานอยู่ที่อาคารบุญมิตร ถนนสีลม ณ สำนักงานแห่งนี้เอง ผนวกกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในขณะนั้น จึงเป็นต้นกำเนิดของคลังศิลปะสะสม อันเป็นที่รู้จักกันต่อมาในนาม “TISCO Art Collection”

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ผู้บริหารสูงสุดในเวลานั้น เป็นผู้ริเริ่มนำผลงานศิลปะมาตกแต่งในสำนักงาน จึงได้จัดเป็นนิทรรศการศิลปะขึ้นเพื่อเชิญแขกผู้มีเกียรติและลูกค้าเข้าชมในปีแรก หลังจากนั้น ทิสโก้ได้จัดนิทรรศการโดยเชิญศิลปินไทยมาร่วมแสดงอีกหลายครั้ง พร้อมกับการจัดซื้อผลงานเพื่อสนับสนุนศิลปิน และนำชิ้นงานมาตกแต่งสำนักงานที่ขยายพื้นที่ใหญ่ขึ้น กิจกรรมนี้ดำเนินต่อมาอีกหลายปี จนแม้มิได้จัดในรูปแบบนิทรรศการแล้ว ทิสโก้ยังคงซื้องานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนศิลปะร่วมสมัยไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะสะสมของทิสโก้ มีลักษณะที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ กล่าวคือ มิได้พิจารณาชื่อเสียงของศิลปินเป็นปัจจัยแรก หากแต่มีเจตนาที่จะสนับสนุนศิลปินไทยให้มีโอกาสได้รังสรรค์ผลงานดีๆต่อไป โดยคัดเลือกที่คุณภาพของผลงานแต่ละชิ้น ดังจะเห็นได้ว่าในคลังศิลปะสะสมของทิสโก้ มีผลงานในยุคแรกๆ และตลอดช่วงพัฒนางานของศิลปิน ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ด้วยรูปแบบงานที่หลากหลายของศิลปินจำนวนมาก ทำให้มูลค่าของศิลปะสะสมนี้เป็นที่กล่าวขวัญถึงในปัจจุบัน

และปีต่อๆไป การสะสมงานศิลปะจะยังคงเป็นหนึ่งในพันธกิจของทิสโก้ ที่จะสานต่อควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

 

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป